03 Th7 Cách hiện dung lượng thư mục trong macOS?

Mặc định Finder trong macOS không hiện dung lượng của folder, chỉ hiện cho file mà thôi. Điều này gây khó khăn cho Anh Em khi cần giám sát folder nào đó hoặc khi cần copy – paste. Bình thường, Anh Em sẽ phải bấm vào Get Info để ...

Đọc tiếp